Algemene voorwaarden

Hieronder vindt u de betalingsvoorwaarden die Tandheelkundig Centrum Weesp hanteert.
  • Deze betalingsvoorwaarden gelden voor alle zorg die binnen Tandheelkundig Centrum Weesp – hierna genoemd “de praktijk” - wordt verleend en maken deel uit van de behandelingsovereenkomst die met de binnen de praktijk werkzame zorgverlener is gesloten en zijn of worden voor of bij het sluiten van deze overeenkomst aan de patiënt ter hand gesteld.
  • In deze betalingsvoorwaarden wordt in voorkomende gevallen onder patiënt tevens diens wettelijke vertegenwoordiger verstaan.
  • De kosten van behandeling worden vastgesteld op basis van de door de praktijk vastgestelde tarieven voor door de NZa voorgeschreven prestaties. De vastgestelde tarieven worden gepubliceerd in een overzicht dat in de wachtkamer van de praktijk voorhanden is. Toepasselijk is het laatste overzicht dat direct voorafgaand aan de zorgverlening is vastgesteld. Techniek kosten worden apart in rekening gebracht.
  • Wanneer de patiënt is verhinderd voor een afspraak dient hij of zij deze afspraak tijdig af te zeggen. Voor een afspraak waarvan de geplande tijd 60 minuten of korter geldt als tijdig tenminste 24 uur voor het tijdstip van de afspraak. Voor een afspraak waarvan de geplande tijd meer bedraagt dan 60 minuten geldt als tijdig tenminste 48 uur voor het tijdstip van de afspraak.
  • Indien de patiënt de afspraak niet of niet tijdig heeft afgezegd dan zal de praktijk de gereserveerde tijd in rekening brengen. Het in rekening te brengen bedrag zal gelijk zijn aan de hoogte van het bedrag dat in rekening zou zijn gebracht voor de behandeling waarvoor de afspraak is gemaakt, zonder de techniekkosten.
  • De kosten van behandeling worden gedeclareerd door Fa-Med B.V. De door Fa-Med B.V. gehanteerde voorwaarden maken deel uit van de behandelingsovereenkomst en zijn of worden voor of bij het sluiten van deze overeenkomst aan de patiënt ter hand gesteld en zijn tevens in de wachtkamer van de praktijk beschikbaar.
  • Het op grond van het niet of niet tijdig afzeggen van een afspraak in rekening te brengen bedrag zal door de praktijk worden gedeclareerd. Deze declaratie dient door de patiënt in elk geval binnen 14 dagen na de notadatum te worden voldaan. Indien zulks niet geschiedt, is de patiënt in verzuim zonder dat daartoe nadere ingebrekestelling is vereist. Vanaf dat moment is de patiënt een rente verschuldigd van 1% per maand of een gedeelte daarvan, berekend over de periode van verzuim. In het geval de declaratie niet binnen de gestelde termijn van 14 dagen door de patiënt is betaald, is de praktijk gerechtigd incassomaatregelen te treffen dan wel andere partijen daarmee te belasten. Alle gerechtelijke en/of buitengerechtelijke kosten die verband houden met het innen van gedeclareerde bedragen komen voor rekening van de patiënt. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op 15% van de hoofdsom met een minimum van € 40 (exclusief BTW). Indien kan worden aangetoond dat hogere kosten zijn gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren om volledige betaling buiten rechte te krijgen komen ook deze kosten voor rekening van de patiënt.
  • Bij betalingsachterstand – zowel bij een achterstand als gevolg van het niet betalen van declaraties aan de praktijk, als bij een achterstand als gevolg van het niet betalen aan Fa-Med B.V. – is de praktijk gerechtigd om verdere behandeling op te schorten of deze slechts te verrichten tegen contante betaling tenzij de hoogte van de betalingsachterstand, de noodzaak tot tandheelkundige behandeling of de spoedeisendheid zich hiertegen verzet. De betalingsverplichting wordt niet opgeschort doordat de patiënt een formele klacht indient over de rekening en/of de behandeling, tenzij de praktijk en/of de zorgverlener instemt met opschorting van de betalingsverplichting. Zij vervalt tevens niet doordat de patiënt de behandelingsovereenkomst opzegt of hij de zorgverlener verzoekt om aan de behandeling gerelateerde informatie en zaken aan een ander over te dragen.
  • Voorafgaand aan iedere uitgebreide, ingrijpende en/of orthodontische behandeling wordt de patiënt duidelijk en desgevraagd schriftelijk geïnformeerd over de behandeling (aard, doel, gevolgen, risico’s, eventuele alternatieven en vooruitzichten), het begrote honorarium en het begrote bedrag aan techniekkosten. De patiënt wordt tevens geïnformeerd in geval van complicaties tijdens de behandeling, overschrijding van de behandelduur en/of overschrijding van de begroting met meer dan 15%. De voor een behandeling orthodontie geschatte behandelduur is slechts informatief en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
  • Indien enige bepaling van deze betalingsvoorwaarden nietig of vernietigbaar is laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.